महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय(प्राथमिक),पुणे.

शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक ), पुणे महाराष्ट्र राज्य
नवीन निर्णय,माहिती,सूचना
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०२५ चा मसुदा

बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इ.१ली ते ५वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व इ.६वी ते ८वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरुपात इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास (सेमी इंग्लिश) परवानगी देणेबाबत.


LIST OF CANDIDATES(CET13ALL-2)


गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत शासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठन करण्याबाबत
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९
दर्बल व वंचित घटकातील बालकांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार
२५% प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१३-१४ पान १

दर्बल व वंचित घटकातील बालकांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार
२५% प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१३-१४ पान २
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार दर्बल व वंचित घटकातील बालकांना
२५% प्रवेश आरक्षण प्रक्रियेचे नियमन
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ
Developed By prabodh Sanganak Seva Kendra