महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय(प्राथमिक),पुणे.

शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक ), पुणे महाराष्ट्र राज्य
नवीन निर्णय,माहिती,सूचना
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९
दर्बल व वंचित घटकातील बालकांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार
२५% प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१३-१४ पान १

दर्बल व वंचित घटकातील बालकांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार
२५% प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१३-१४ पान २
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार दर्बल व वंचित घटकातील बालकांना
२५% प्रवेश आरक्षण प्रक्रियेचे नियमन
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ
Developed By prabodh Sanganak Seva Kendra