महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय(प्राथमिक),पुणे.

शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक ), पुणे महाराष्ट्र राज्य
नवीन निर्णय,माहिती,सूचना
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०२५ चा मसुदा

बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इ.१ली ते ५वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व इ.६वी ते ८वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरुपात इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास (सेमी इंग्लिश) परवानगी देणेबाबत.

LIST OF CANDIDATES(CET13ALL-2)

गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत शासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठन करण्याबाबत

जाहीर ई-निविदा :- राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळेतील विद्याथ्यांसाठी पॉलीमर बैठक व्यवस्था पुरवणेबाबत


जाहीर ई-निविदा :- शालेय पोषण आहार जिल्हा निहाय निविदा(TRANSPORT)

जाहीर ई-निविदा :- शालेय पोषण आहार मध्यान्ह भोजन योजना
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) जिल्हा परिषद
अ.क्र. जिल्हा नाव
नाशिक विभाग
१. नाशिक प्र. श्री. राजीव म्हसकर
२. धुळे श्री. क. के. वळवी
३. नंदुरबार श्री. एस. एल. बागुल
४. जळगाव प्र. श्री. अनिल सोनार
मुंबई
५. ठाणे प्र. श्री. मुंढे
६. रायगड श्री. के. ए. पवार
पुणे
७. पुणे श्री. डी. पी. शेंडकर
८. सोलापूर प्र. श्री. चंदनशिवे
९. अहमदनगर नौनाथ औताडे
कोल्हापूर
१०. कोल्हापूर श्री आर. वाय. अघम
११. सातारा प्र. श्री. टी. ए. नरळे
१२. सांगली श्री. एल. एस. पोले
१३. रत्नागिरी प्र. श्री. सी. एस. गावडे
१४. सिंधुदुर्ग आर. आर. आटुकडे
औरंगाबाद
१५. औरंगाबाद श्री. एम. के. देशमुख
१६. जालना श्री. जी. एम. कांबळे
१७. बीड श्री. हाश्मी सय्यद गोसमिउद्दिन
१८. परभणी श्री. अशोक आठवले
१९. हिंगोली श्री. एस. एन. उजागरे
लातूर
२०. लातूर श्री. शिवाजीराव खुळे
२२. उस्मानाबाद श्री. शिवाजीराव जाधव
२१. नांदेड श्री. एकनाथ मळावी
नागपूर
२३. नागपूर श्री. सोमेश्वर नैताम
२४. भंडारा श्री. गराटे
२५. गोंदिया श्री. तुरकर
२६. चंद्रपूर श्री. ओमप्रकाश गुढे
२७. गडचिरोली प्र. श्री. राजन हिरे
२८. वर्धा श्री. बांबोळे
अमरावती
२९. अमरावती प्र. श्री. सुरेश वाकोडे
३०. अकोला श्री. अनिल तिजोरे
३१. वाशीम प्र. श्री. रंगराव काळे
३२. बुलढाणा प्र. श्री. एस. आर. खरात
३३. यवतमाळ श्री. एस. वाय चांदेकर
Developed By prabodh Sanganak Seva Kendra